Kintone

Để biết thêm thông tin xin hãy vào trang web của nhà phát triển như đường dẫn bên dưới:

https://kintone.cybozu.co.jp/